• موتور طرح هندا Pishtaz 125 2013
    قائن
    سال: 2013
    موتور پیشتاز توس باک ۱۲ لیتری راهنما ۸ تیکه موتور هنوز گاز نخورده یک سال خواب داشته
    1,300,000 تومان