• موتور متفرقه Mini Jetro 90cc 1391
    كرج
    سال: 1391
    موتور بیمه و گواهینامه نمیخواهد بدون هیچ مشکلی موتور بسیار عالی گاز خور وحشی هیچ مشکلی هم ندارد
    1,200,000 تومان